ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อบรม การจัดการพัสดุด้วยวิธีตลาด(e-Market) และวิธีประกวดราคา (e-Bidding)
วันนี้ (15 มิถุนายน 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติในการจัดการพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)" และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)" ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้รับรู้บทบาทหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันสามารถถือปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธภาพ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ผู้เข้ารับการประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวม 188 ท่าน
475 view