ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารงานของท่านนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และในวันนี้(16 มิถุนายน 2558) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนาได้จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกับสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ Big cleaning day พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยใช้คำขวัญว่า “ไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ ถ้าชุมชนร่วมพิชิตแหล่งยุงลาย” จัดระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 พร้อมรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน : ASEAN Dengue Day ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยกำหนดสัปดาห์รณรงค์ ช่วงก่อนฤดูฝน มุ่งเน้นการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด ระดับหมู่บ้าน พบลูกน้ำไม่เกินร้อยละ 10 ของหลังคาเรือน (House index : HI<10) และ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ต้องไม่พบลูกน้ำ (Container index : CI=0) เป้าหมายการดำเนินงาน (พื้นที่ 6 ร.) 1.โรงเรือน (บ้าน /ชุมชน) , 2.โรงเรียน (สถานศึกษา สถานที่เลี้ยงเด็กเล็ก ) , 3.โรงพยาบาล , 4.โรงแรม / รีสอร์ท , 5.โรงงาน / กลุ่มอุตสาหกรรม และ6.โรงธรรม (วัด มัสยิด โบสถ์) การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังได้จัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความร่วมมือ และกำหนดมาตรการทางสังคมสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
452 view