ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กร ปีงบประมาณ 2558
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กร ปีงบประมาณ 2558 โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
493 view