ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม ม. 41
วันนี้ (23 มิถุนายน 2558) เวลา 14.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดกำแพงเพชร (ม. 41) ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
493 view