ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดกำแพงเพชร ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการจัดเก็บขยะติดเชื้อของหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งของภาครัฐและเอกชน และการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กรณีปกติในภาพรวมของจังหวัด และการดำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
443 view