ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
การตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 2
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นวันที่ 2 วันนี้(30 มิถุนายน 2558) เวลา 8.00 น. สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือเพื่องาน ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือให้การต้อนรับ และเวลา 11.00 น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาศร อำเภอลานกระบือ การตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงลงสู่พื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
467 view