ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน วันนี้ (1 กรกฎาคม 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง ที่กำหนดให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
458 view