ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ต้อนรับคณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง โดยมีนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ให้การต้อนรับนายสนั่น พิศมัย ประธานคณะกรรมการฯ เครือข่ายสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังการตรวจพิจารณาผลการดำเนินงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอคลองขลุง มีจำนวน 14. แห่ง มีผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลายโครงการ เช่น การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยโรคไต ความสำเร็จในการดำเนินการชุมทีมหมอครอบครัว เป็นต้น ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับเขต ของเครือข่ายสุขภาพที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกวดในระดับภาคต่อไป
635 view