ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเรียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย้ำโท้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปิ้งไก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางขนุน อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุทรา อำเภอโกสัมพีนคร
896 view