ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รณรงค์พัฒนาการเด็ก
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการเพื่อให้เด็กมีคุณภาพ ได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
561 view