ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายธนกร ชัยแสวง แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมนำเสนอผลการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานระดับทอง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลา 12 ปี โดยใช้หลักการดำเนินงาน “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ใช้การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” ในการนี้ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้อีก 3 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทชุมชน ชมรมTO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อ.ไทรงาม ประเภทสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม อ.พรานกระต่าย ประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
584 view