ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร จากการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวมาในระยะหนึ่ง ทำให้เกิดผลการทำงานและได้พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัวขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับทีมหมอครอบครัว และเผยแพร่ผลงานรูปแบบความสำเร็จที่ดี (Best Practice) ให้เป็นต้นแบบนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในชุมชนของทีมหมอครอบครัวในแต่ละอำเภอ ซึ่งจะทำให้ทีมหมอครอบครัวมีมุมมองของการดำเนินงานได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุม มองเห็นโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักหรือผลผลิตของบริการปฐมภูมิที่สำคัญ ๒ ประการคือ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค (Self care) และการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็น อย่างเสมอภาค การพัฒนาทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างให้ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง ประชาชนมีช่องทางการสื่อสารและขอคำปรึกษา เพื่อให้ทุกครัวเรือนเสมือนมีญาติเป็นหมอ พึ่งพาได้ สามารถดูแลและเข้าไปจัดการให้บริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน พร้อมทั้งสร้างแกนนำครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็นแก่ครัวเรือนสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น ดูแลต่อเนื่องกับผู้ให้บริการสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
403 view