ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รับการประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต โดยคณะกรรมการจากเขตตรวจราชการ ณ สำนักงานสาธารณุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค เผยแพร่การดำเนินงานพร้อมเชิดชูเกียรติ ในงานมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2015) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
442 view