ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนเครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันนี้ (4 สิงหาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนเครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มีเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงอายุ ๗๒ ปี และมีอายุยืนยาวถึง ๘๐ ปี อย่างมีความสุข จากข้อมูลระบบ MIS พบว่าประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรมีปัญหาสุขภาพ ๑๐ อันดับ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต ซึ่งสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เหล่านี้ เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อรื้อรัง ดำเนินงานโดยบูรณาการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารจานด่วน อาหารขยะ ทำให้วิถีชีวิตของคนกำแพงเพชรเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ปี ๒๕๕๗ พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการกินหวาน ร้อยละ๓๔.๗๖ กินเค็ม ร้อยละ ๒๐.๐๖ กินมัน ร้อยละ ๑๖.๘๑ ออกกำลังกาย เพียงร้อยละ ๑๒.๙๗ สูบบุหรี่ ร้อยละ ๘.๑๙ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๙.๘๔ ในการดำเนินงานสร้างสุขภาพต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนดำเนินการ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งแกนนำสุขภาพ บุคคลต้นแบบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน เครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำรูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่และพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับพื้นที่
529 view