ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการระบบบริการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชากังราว(101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ และพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือในครอบครัว/ชุมชน
428 view