ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
บริษัทเฉาก๊วยชากังราว สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ของดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ สืบเนื่องจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ร่วมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาเยี่ยมชมโรงงานผลิตเฉาก๊วย ของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้มีดำริว่าประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้กลับมาปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบกับสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มีสัญญาผูกพันให้ผู้ได้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันการสูญเสียบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/คน/ปี มีเวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี ปัจจุบัน มีนักศึกษาพยาบาลที่รับทุนการศึกษาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการนี้รวมจำนวน 158 คน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 18,960,000 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล ทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นปีการศึกษา พ.ศ.2557 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท)โดยมีผู้ร่วมงานในพิธีเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน
744 view