ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
วันนี้ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..... ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรโดยนางธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์................การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศเยาวชนและวัยรุ่น ซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้า และเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีขนาดใหญ่ เป็นกำลังที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แต่โดยธรรมชาติถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดได้มาก เนื่องจากเป็นวัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจตามวัย ดังนั้นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญมากในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเยาวชน ไม่เน้นเฉพาะปัญหายาเสพติดอย่างเดียว ยังรวมไปถึง การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ท้องวัยใส เพศศึกษา เอดส์ อุบัติเหตุ ฯลฯ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร (สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน)
419 view