ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมรับเกียรติบัตรจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 พร้อมรับมอบเกียรติบัตรสำนักงานพระพุทธศาสนา จากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนามอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานรักษาศีล 5 ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการประกวดกิจกรรมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทเทศบาล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ประเภท อบต. ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ...รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมร้านอาหารดีเด่น ได้แก่ ชมรมอิ่มสะอาดตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี...รางวัลการประกวดชมรมตลาดสดน่าซื้อดีเด่น จำนวน 2รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมตลาดสดริมปิง อ.เมืองกำแพงเพชร รองชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมตลาดสดเทศบาลตำบลลานกระบือ...รางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น อ.คลองลาน ...รางวัลชนะเลิศการประกวด สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย
506 view