ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประกวดนำเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด 10 สาขา
วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด 10 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขกำแพงเพชร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่น เสียสละในการทำงาน ด้วยจิตอาสา จิตสำนึกที่ดี ในการร่วม แก้ไขปัญหาสาธารณสุข เน้น สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชนอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานของ อสม.เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมโดยทั่วไป เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมอย่างมากมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประกวด อสม.ดีเด่นแต่ละระดับ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น เพื่อเผยแพร่ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุข และมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นในระดับจังหวัด เขต ภาค ประเทศ จำนวน 10 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน 4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5.สาขาการบริการ(ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8.สาขาการป้องและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 10.สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก สำหรับการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น 10 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2558 มี อสม.เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 67 คน ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ประธาน อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวด
517 view