ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลังของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลังของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงแรมชากังราว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการประชุม ตามที่ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการขยายเครือข่ายไปสู่ท้องถิ่นระดับตำบล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สมัครเข้ามาร่วมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(First Responder) หรือหน่วยกู้ชีพ FR รวมทั้งสิ้น 80 แห่ง ซึ่งปรากฏว่า หลังจากมีการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนถิ่นระดับตำบลมาได้ระยะหนึ่ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบล ยังมีปัญหาในเรื่องของระเบียบปฏิบัติด้านเบิกจ่ายเงินในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการตรวจของสำนักงาน-ตรวจเงินแผ่นดิน จนทำให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นหลายแห่งต้องหยุดปฏิบัติการไป และความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับยังมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้งานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการปรึกษาหารือถึงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการให้ประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและลดการพิการของประชาชน จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของทั้ง 3 หน่วยงาน และได้ลงนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ​การที่จะดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมและจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลังของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการคลังของงานการแพทย์ฉุกเฉินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินลงสู่ระดับตำบล อันจะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปี 2559
418 view