ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นิทรรศการ จุดเปลี่ยนสุขภาพ
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด นิทรรศการ จุดเปลี่ยนสุขภาพ "Changing For Better Health" คนกำแพงเพชร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นิทรรศการจุดเปลี่ยนสุขภาพ "Changing For Better Health" คนกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารงานของ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมุ่งหวังให้คนกำแพงเพชรได้ตระหนัก และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพและนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพนี้จัดขึ้นตลอด 10 วัน จัดแสดงนิทรรศการความรู้สุขภาพอาทิเช่น เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ) เรื่องผักปลอดสารพิษ ความรู้ทางด้านโภชนาการ พร้อมทั้งผ่อนคลายกับบริการนวดแผนไทย นอกจากนี้เมื่อเข้าชมนิทรรศการจุดเปลี่ยนสุขภาพแล้วยังสามารถร่วมตอบปัญหาชิงของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
422 view