ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม คัดเลือกสถานที่รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 9.45 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม คัดเลือกสถานที่รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประสานงานจากกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE เรื่อง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ประทานวโรกาสเสด็จ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2559 ซึ่งกำหนดการที่แน่นอน ทางกรมสุขภาพจิตจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จวโรกาสดังกล่าว จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกสถานที่ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ ในการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการเสนอพิจารณาให้คณะกรรมการคัดเลือก 3 แห่ง คือ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง ซึ่งทางคณะกรรมการ จะลงพื้นที่ติดตามดูสถานที่จริงพร้อมสรุปคัดเลือกต่อไป
453 view