ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปัญหาด้านความพิการเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่สำคัญ ซึ่งกระบวนการ ที่จะช่วยเหลือคนพิการได้ทางหนึ่งคือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์เสริม – เทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตลอดจนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แก่ คนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรมีจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายสูงถึง 28,282 คน (ข้อมูลจากสนง.พมจ.กพ.) นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป จำนวน 104,566 คน ไม่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช). จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามหลักการกระจายอำนาจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคีต่างๆ ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (มาตรา 47) ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการฟื้นฟูรวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ 2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัด และในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น 3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดับชุมชนและในครอบครัว 4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว 5) คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้ สามารถดำรงชีวิต ประจำวันได้อย่างอิสระ และ6) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบปีงบประมาณนั้น การจัดสรรงบประมาณกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน
374 view