ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
“สานใจ เสริมพลัง” สปสช. เขต 3
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 “สานใจ เสริมพลัง” สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลคลองขลุง โดยนายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ได้รับรางวัลคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) ดีเด่น โรงพยาบาลไทรงาม ได้รับรางวัล การดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ดีเด่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพดีเด่น
321 view