ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันนี้(12 พฤศจิกายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง โดยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) กล่าวรายงานการจัดประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) "งานได้ผล คนมีความสุข" ให้มีการพัฒนางานสาธารณสุขในรูปแบบเครือข่ายทุกระดับ โดยบูรณาการแผนตามนโยบายและสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหาปัจจุบัน กำหนดเป้าหมาย บูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกัน และการติดตามประเมินผลภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องรวม 160 คน
437 view