ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข…ป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช !!
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัย (ผัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานการจัดประชุม จากรายงานการเฝ้าระวังโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พบว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีอัตราป่วยด้วยโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชสูงกว่าเขต และประเทศทุกปี โดยอัตราป่วยด้วยโรคสารกำจัดศัตรูพืชตั้งแต่ปี 2555 – 2557 พบว่าในปี 2555 เท่ากับ 34.09 (อันดับที่ 6 ของประเทศ) ปี 2556 เท่ากับ 26.76 (อันดับ 13 ของประเทศ และปี 2557 เท่ากับ 24.54 ต่อแสนประชากร (อันดับที่ 14 ของประเทศ อันดับ 1 ของเขต) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 15 ต่อแสนประชากร จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพของเกษตรกร เป็นปัญหาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ต้องมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่มีอาชีพพื้นฐานอยู่ในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพาะปลูก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปัจจุบันมีการนำเข้าและใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำให้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองฟุ้งกระจายในอากาศ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัยของเกษตรกร เช่น การผสมสารเคมีหลายชนิดในการพ่นครั้งเดียว การไม่ป้องกันตนเองขณะทำงานกับสารเคมี ทำให้เกษตรกรและผู้อาศัยในเขตชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ให้สามารถจัดตั้งคลินิกสุขภาพเกษตรกรให้ครบทุกแห่ง โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มีหน้าที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพรวมถึงป้องกันควบคุมโรค และความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
483 view