ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.00 น. นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมจัดรายการ "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" ณ ห้องจัดรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ในหัวข้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ชุมชน TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อำเภอไทรงาม ร่วมจัดรายการ
405 view