ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558) เวลา 13.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับนายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมและการจัดรูปแบบในคลินิกชะลอไต (CKD clinic) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมรับฟังการนำเสนอโดยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เรื่องแนวทาง การขับเคลื่อน และระบบการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งแผนงาน การกำกับติดตามประเมินผล และผลสำเร็จการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิก NCD คุณภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน CKD clinic โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลชุมชน มีศักยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมการจัดบริการ และเชื่อมโยงกับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการควบคุมป้องกัน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศ ด้านการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับภาค ประจำปี 2558 และรับรางวัล ในการประชุมวิชาการ NCD Forum 2015 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลคลองขลุงมีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม การจัดรูปแบบในคลินิกชะลอไต (CKD clinic) มีการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับชุมชนและอปท. อีกทั้งมีผลงานการวิจัยและพัฒนา การป้องกันและชะลอการเสื่อมไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ความร่วมมือพัฒนารูปแบบการป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ดี สำหรับผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม แพทย์เวชปฏิบัติ เภสัชกรรม หัวหน้าหน่วยไตจากโรงพยาบาลพุทธโสธร พยาบาลหน่วยไตจากโรงพยาบาลชุมชน Nurse case manager ผู้รับผิดชอบงานในคลินิกชะลอไต (CKD Clinic) นักโภชนาการ รวม 28 คน
696 view