ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
พัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข เน้นเชิงรุก ภายใต้กระแส Social network
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การประชาสัมพันธ์นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จการพัฒนาสาธารณสุขเป็นอย่างมาก เพราะงานประชาสัมพันธ์จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง หน่วยงานหรือสถานบริการสาธารณสุขกับภาคประชาชนในการที่จะส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการหรือกิจกรรมของแผนงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงนโยบาย และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขลงสู่พื้นที่ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุม ทั่วถึง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งด้าน การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย การพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ อีกทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย “งานได้ผล คนมีความสุข” ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุผลสำเร็จ ประชาชนมีสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถลดอัตราการเกิดโรคที่ป้องกันได้ รวมทั้งการใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชน นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้กระแส Social network” โดยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร โดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร คุณเสรี อารยะสัมพันธ์ สื่อมวลชนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ คุณศรสิน อินทะชัย สื่อมวลชนด้านวิทยุ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล อำเภอละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน สำหรับแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2559 นี้จะใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายใต้กระแส Social network ซึ่งในปัจจุบัน องค์กรต้องปรับตัวโดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เป็นสื่อออนไลน์ (Online Media) ทั้งนี้ต้องรู้จักปรับสภาพเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Google Plus, YouTube, Blog, Wiki และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น หัวใจของการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social network ไม่ว่าจะนำเสนอผ่านเครื่องมือใดจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้รับมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) รวมทั้งสร้างความผูกพัน (Engagement) เพื่อนำมาซึ่งความผูกพัน และภาพลักษณ์ที่ดี
657 view