ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.จัดประชุม“ภาคีร่วมใจ เด็กกำแพงเพชรไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี”
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558 เวลา 9.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย“ภาคีร่วมใจ เด็กกำแพงเพชรไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี” ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายแพพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงานการจัดประชุม อันตรายของโรคอ้วนในเด็กนั้นนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กในอนาคตในปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ทุกท่านทราบว่าแนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนี้โรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยเน้น ๓ อ. ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆละ 30 นาที และมีอารมณ์ดีแจ่มใส ไม่เครียดง่าย ถ้ามีการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่ในวัยเด็กจนเป็นนิสัยก็จะทำให้อนาคตของชาวกำแพงเพชรมีสุขภาพแข็งแรง จังหวัดกำแพงเพชร พบว่าสถานการณ์ของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘.๗ ถึงแม้ว่าอัตราของภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียนของจังหวัดกำแพงเพชร จะต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดตัวชี้วัดเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่เมื่อพิจารณารายโรงเรียน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การจัดประชุมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภายใต้ “ภาคีร่วมใจเด็กกำแพงเพชรไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี” เพื่อให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนโดยดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ อย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนลงให้ได้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์การดำเนินงาน และมีนโยบายโดยกำหนดเป็นเทศบัญญัติ ห้ามร้านค้า แผงลอย รถเร่ จำหน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียนและบนพื้นผิวจราจร และร่วมกำกับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่จะช่วยกันจัดการปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนให้ลดลงจากเดิม ให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถ้าหน่วยงานหลักร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ จะทำให้เกิดความสำเร็จได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ จำนวน 180 คน ในการนี้ได้มีการลงนามพันธะสัญญา และการเสวนาความร่วมมือของผู้บริหาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านโภชนาการและการจัดการน้ำหนัก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๕ แห่ง
394 view