ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนารูปแบบระบบบริการโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสาธารณสุขกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง ทั้งนี้นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุงนำเสนอผลการดำเนินงาน ระบบบริการโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) ซึ่งโรงพยาบาลคลองขลุงได้มีการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยทีมสหวิชาชีพ ช่วยชะลอความเสื่อมของไตด้วยการรักษาที่เหมาะกับระยะความเสื่อมของไต ควบคู่กับการปรับพฤติกรรม ช่วยยืดเวลาล้างไตได้ประมาณ 7 ปี โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 20,000 คน มีไตวายระยะสุดท้ายต้องล้างไตประมาณร้อยละ 5 ค่าล้างไตประมาณ 200,000 บาทต่อราย/ปี เมื่อมีการดูแลในคลินิกแบบบูรณาการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างไต 200 ล้านบาทต่อปี
573 view