ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุและการประเมิน/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง
วันนี้ (14 ธันวาคม 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุและการประเมิน/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร จากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558 จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 104,566 คน คิดเป็นร้อยละ 16.27 จำแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 9.24 และกลุ่มติดเตียงร้อยละ 1.57 ประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่ากับ 69,123 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 (DATA Center : 5 กุมภาพันธ์ 2558) นั่นหมายถึงว่า จังหวัดกำแพงเพชรก้าวเข้าสังคมผู้สูงอายุ (Aging center) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินตามความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activity of Daily Living 2558) ร้อยละ 70.16 ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 1.57 – 9.42 มีข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (ทำเองได้) ดังนั้นเมื่อสัดส่วนวัยแรงงานแปรผกผันกับวัยผู้สูงอายุ เป็นผลให้ผู้ที่จะมาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงโดยบุคคลในครอบครัว อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมาช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมตลอดจนการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง เชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน และท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีทีมสหวิชาชีพบริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 160 คน
434 view