ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 2
วันนี้ (15 ธันวาคม 2558) เวลา 14.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 35 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ให้ผู้เสพยาเสพติด ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ภายใต้การบำบัดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมพิธีเปิดด้วย
481 view