ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง CKD Clinic
วันนี้ (23 ธันวาคม 2558) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง CKD Clinic ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อน และระบบการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งแผนงาน การกำกับติดตามประเมินผล และผลสำเร็จการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิก NCD ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยทีมสหวิชาชีพ ช่วยชะลอความเสื่อมของไตด้วยการรักษาที่เหมาะกับระยะความเสื่อมของไต ควบคู่กับการปรับพฤติกรรม ช่วยยืดเวลาล้างไตได้ประมาณ 7 ปี โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 20,000 คน มีไตวายระยะสุดท้ายต้องล้างไตประมาณร้อยละ 5 ค่าล้างไตประมาณ 200,000 บาทต่อราย/ปี เมื่อมีการดูแลในคลินิกแบบบูรณาการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างไต 200 ล้านบาทต่อปี ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณะเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมศึกษาดูงาน 72 คน
352 view