ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันนี้ (24 ธันวาคม 2558) เวลา 13.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อถ่ายโอนสถานีอนามัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อพิจารณากำหนดแผนงานคณะอนุกรรมการประเมินฯออกประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง (อบต.หินดาต) และสรุปผลประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
374 view