ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน NCD
วันนี้ (25 ธันวาคม 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ตืดต่อจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2559 และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังโรคไม่ติดต่อ, การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง NCD, CKD Clinic และ COPD Clinic
420 view