ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 มอบของขวัญปีใหม่ 2559
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมพิธีโดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข “สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้แข็งแรง” นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุน และสร้างสรรค์ให้ประชาชนทุกคน ได้รับการป้องกันโรค ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดระบบการดูแลทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลให้มีคุณภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย คือ กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเด็ก จังหวัดกำแพงเพชร มีวัดส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านการรับรองจากจังหวัด จำนวน 24 แห่ง จากวัดทั้งจังหวัด 583 แห่ง สำหรับผู้สูงอายุ ข้อมูลปี 2558 มีผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 7,190 คน ผู้พิการจำนวน 28,067 คน (ข้อมูลพมจ.เดือนพ.ย. 2558) คนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 17,460 คน พบว่าผู้พิการขาขาด จำนวน 329 คน ได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ 100 การดำเนินงานการปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อกวาดล้างโรคโปลิโอ โปลิโอวัคซีนชนิดหยอด ที่มี 3 Serotype จะเลิก type 2 ก่อน และกำจัดให้หมดภายใน 28 เมษายน 2559 โดยวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ฉีดวัคซีน IPV 1 เข็ม ในเด็กอายุ 4 เดือน ที่เหลือให้หยอดตามปกติ แต่หลังจากวันที่ 29 เมษายน 2559 โปลิโอ type 2 จะต้องถูกทำลายให้หมดไปจากประเทศไทย และใช้โปลิโอหยอด2 สายพันธุ์ คือ 1 และ 3 ตามกำหนดเดิม หยอดทุก 2,4,6,18 เดือน และ 4 ปี ในส่วนของการดำเนินการตรวจคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรับผิดชอบตรวจคัดกรองหากผิดปกติให้มอบแว่นสายตา เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข “สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้แข็งแรง” จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ได้มอบของขวัญ 5 ชิ้น ได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด แทนชนิดกิน เพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก มอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้าถึงบริการสุขภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ มอบแว่นสายตาเพื่อให้เด็กไทยที่สายตามีปัญหามี สายตาดี และมีการตรวจสายตานักเรียน ป.๑ ทั่วประเทศ มอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (Long Term Care) ติดบ้านติดเตียงหนึ่งแสนคน พร้อมมอบชุดของขวัญ ยาสามัญประจำบ้านและแว่นสายตา มอบของขวัญ การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ - สามเณร เพื่อประเมินสถานะและดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ - สามเณร ในประเทศไทยให้แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้
470 view