ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 4 มกราคม 2558 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจดูสถานที่ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย ร่วมกับ นายสุนิติ พรายศรี กองงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ กำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ การจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการ การตกแต่งสถานที่ และการสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE
466 view