ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE
350 view