ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมกรมการจัหวัดและประชุมคปสจ.
วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2559 ครั้งที่ 1 และได้มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประเภทสถานประกอบการทั่วไป ดีเด่น ระดับดี และผ่านเกณฑ์ ประเภทพี่เลี้ยงระดับดี
403 view