ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาองค์กรเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 3 และคณะรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาองค์กรเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการประชุม วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 และเวลา 10.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 3 และคณะรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม ชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
422 view