ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะมาศึกษาดูงาน คลีนิคชลอไตเสื่อม ของโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นพ.โสภณ เมฆธน) และคณะ มาศึกษาดูงาน คลีนิคชลอไตเสื่อม ที่โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบของประเทศไทย ช่วงบ่ายของวันนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สป.สธ.)) สัญจร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อร่วมติตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วย 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร และวันที่ 27มกราคม 2559 เวลา09.00 น. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(พญ.ประนอม คำเที่ยง) ประธานเปืดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเรื้อรัง เขตสุขภาพที่3 โดย นพ.บุญชัย ธีรกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่3 กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพจากเตรือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 (จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร) จำนวน 55 โรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 420 คน ณ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว จ.กำแพงเพชร
726 view