ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2559
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2559) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 มอบให้นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะตรวจราชการและนิเทศงานรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในเรื่องการจัดดำเนินการทำงานร่วมกับศาลากลางจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการใช้ พ.ร.บ.สาธารณสุขปี 2535 เพื่อออกข้อกำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะจากการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติในภาพรวมของจังหวัด การดำเนินการ 3 ยุทธศาสตร์ 4 คณะ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการ Service Plan
430 view