ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ฯ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ในการจัดประชุมวิชาการ และมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ฯ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานมหกรรม และวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 ด้วย ซึ่งได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รูปแบบการจัดงาน คือ “จุดเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”
353 view