ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพของสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบัลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ และมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ วัดบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
385 view