ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจดูสถานที่ ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย ครั้งที่ 2 ร่วมกับ นายสุนิติ พรายศรี กองงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ กำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ การจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการ การตกแต่งสถานที่ และการสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE
436 view