ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพิจารณาประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) และการจัดการมูลฝอยทั่วไปและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร
453 view