ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
โครงการอบรมการพัฒนาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมาวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในการแก้ไขปัญหา และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย และระเบียบที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
431 view