ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรประชุมการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมาวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ซึ่งการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดำเนินการภายใต้กรอบการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M คือ 1. การพัฒนาโครงสร้างกลไกการทำงานระดับจังหวัด 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความเชื่อมโยง 3. การพัฒนากระบวนการดำเนินงานและนวัตกรรม 4. การบูรณาการ และ5. การติดตามประเมินผล สำหรับยุทธศาสตร์สังคมสุขภาพดี วิถีชีวิตไทยมี 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. นโยบายสาธารณะสร้างสุข 2. การขับเคลื่อนทางสังคม และสื่อสารสาธารณะ 3. การพัฒนาศักยภาพชุมชน 4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค 5. การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ประกอบด้วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง สุขภาพจิต และโรคจากการประกอบอาชีพ
338 view