ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดกำแพงเพชร
วานนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 19.25 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ทรงเปิดชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ซึ่ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในเขตพื้นที่ ต.ท่าไม้-วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฯ โดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวกันดำเนินงานชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจและความชอบของตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โอกาสนี้ ได้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเคยติดยาเสพติดและอยู่ระหว่างการบำบัดรักษา มีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพยา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ดำเนินงานมากว่า 12 ปี มีนโยบายแผนงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการขยายเครือข่าย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ ทูบีนัมเบอร์วัน ไดอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง .......................................................................................................ข้อมูลข่าวและที่มา............... ภาพข่าว/ผู้เรียบเรียง : หยาดพิรุณ สีกล่อม นักประชาสัมพันธ์ แหล่งที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
763 view